T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Kamu Hizmet Standartları   >>   Kamu Hizmet Standartları   >>   Çeşme Belediye Başkanlığı Kamu Hizmet Standartları

                             
 Çeşme Belediye Başkanlığı Hizmet Standartları
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 

 

 

                                 ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)

1

İmar durumu belgesi

 

1-Dilekçe

2-Tapu

3-Çap

4-İmar durumu ücreti

1 gün

 

2

Temel üstü belgesi

 

1-Dilekçe

2-Tapu

3-İnşaat ruhsatı aslı

4-Harita tus (temel rölövesi)

5-Temel üstü ücreti

7 gün

 

 

3

Yapı ruhsatı  belgesi

 

1-Dilekçe

2-Tapu

3-İmar durumu (asıl)

4-Çap

5-Aplikasyon krokisi

6-Zemin etüd raporu

7-Harita tus dosyası

8-Sicil durum belgesi

9-Vekaletname

10-Çal-bir yazısı

11-T.C.. kimlik nosu

12-Mimari proje

13-Betonarme projesi

14-Elektrik projesi

15-Mekanik tesisat projesi

16-Mekanik tesisat projesi hesapları

17-Isı yalıtım raporu

18-Yapı denetim uygulanmasına ilişkin evraklar

19-Fenni mesul uygulanması durumunda

Fenni mesul tayin dilekçesi/fenni mesullerin oda tastikli taahhütnameleri

 

30 gün

 

4

Yeniden yapı ruhsatı / yenileme

 

5 yıllık ruhsat süresi dolmamış inşaatlar  için

Ruhsat yenileme işleminde istenilecek evraklar

1-Dilekçe

2-Tapu

3-Fenni mesul oda sicil belgesi

4-Fenni mesullerin ilgili meslek oda taahhütleri

5-Yapının son durum fotoğrafı

Yeniden ruhsat düzenleme işleminde istenilecek evraklar

1-Dilekçe

2-Tapu

3-Proje müellifi raporu

4-Teknik uygulama sorumluluğu raporu

5-Zemin etüd raporu

6-Karot deneyleri

7-Fenni mesul tayin dilekçesi

8-Oda sicil belgeleri

9-Yapının son durum fotoğrafı

10-Yapının son durumunun tespiti

Yapı ruhsatı alındıktan sonra başlanıpta beş yıl içinde tamamlanmayan

Binalarda yeniden ruhsat düzenleme işleminde istenilecek evraklar

1-Yapı denetim için gerekli belgeler

2-Dilekçe

3-Tapu

4-Proje müellifi raporu

5-Yapı denetim kuruluşu değerlendirme raporu

6-Karot deneyleri

7-Projelerde yapı denetim onayı

8-Yapının son durumu

9-Yapının son durumunun tespiti.

 

30 gün

 

5

Yapı kullanma izin belgesi

 

1-Dilekçe ( yapı sahibinin açık adresi/t.c. kimlik nosu)

2-Tapu fotokopisi

3-İnşaat ruhsat fotokopisi

4-Binanın 4 cepheden çekilmiş fotoğrafları

5-İş bitirme belgesi (yapı denetim)

6-SSK ilişiksiz belgesi

7-Mal sahibinin vergi dairesinden borcu yoktur yazısı

10-Yapı müteahhidinin

-Sigorta sicil nosu/t.c. nosu/oda sicil nosu/oda  sicil durum belgesi/nosu

-Bağlı olduğu vergi dairesi/vergi numarası/yetki  belge numarası

-Açık adres

11-Proje müelliflerinin

-Açık adresi/t.c. kimlik nosu/yapı denetim şirket yetkilisi/t.c. numarası

12-Binanın harita kitle rölevesi

           30 gün

 

6

Plan tadilatı belgesi

 

1-Dilekçe

2-Tapu

3-Çap

4-Plan teklifi (yeterlik belgesine sahip şehir plancısı tarafından hazırlanan)

5-Plan tadilatı ilk başvuru ücreti

            30 gün

7

Kuşat ruhsat işleri

  1- Kimlik fotokopisi,

  2- ÇTV kaydı,

  3- Maliye vergi levhası fotokopisi,

  4- 1 adet fotoğraf,

  5- Ustalık belgesi,

  6- Kira kontratı fotokopisi,

  7- Esnaf sicil ticaret oda veya sanayi oda kaydı

  8- Ticaret sicil gazetesi imza sirküsü,

  9- Motor beyannamesi,(işyerinde motor çalıştıracaksa)

10- Tapu fotokopisi veya yapı kullanma izin belgesi

11- İtfaiye raporu,

Müracaatla birlikte aynı gün

 

8

Cenaze, defin

1- Doktor raporu,

2- Nüfus kâğıdı,

3- Ölüm belgesi.

Aynı gün

 

9

Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)

Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 4109 sayılı kanun gereğince gerekli şartları taşıyan ve istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine belediyeler gerekli yardımı yapmaktadır. 4109 sayılı kanunun 7.maddesine göre yardım yapabilmek için;

1. Yardım isteyeceklerin askerin anne, baba veya çocukları, eşi , kız ve erkek kardeşi olmaları,

2. Yardım isteyeceklerin iaşesi er tarafından temin edilmekte bulunması,

3. Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne de askere gidenin geçim vasıta ve olanakları bulunmamak şarttır.

Bu şartlardan herhangi birine veya bir kaçına haiz olmayanlara yardım yapılmaz.
Eş ve çocuklar için istenen belgeler nelerdir?
1. Askerin eşi adına ikametgah belgesi,Fakirlik belgesi.

2. Aile nüfus kütük kaydı

3. Kirada oturuyor ise kira kontratının fotokopisi,

 Not: er ve eşi adlarına herhangi bir gelir yoksa, erin eşi herhangi özel veya sosyal kuruluşta çalışmıyor ise müracaat edebilir. Belediyemiz tarafından ilgili kurumlardan res'en araştırılacaktır.
Anne, baba ve kardeşler için istenen belgeler nelerdir?
1. Askerin babası sağ ise kendi adına muhtardan ikametgah belgesi,Fakirlik belgesi.

2. Askerin babası ölü ise annesi adına muhtardan ikametgah,Fakirlik belgesi

3. Aile nüfus kütük kaydı

4. Askerin kız kardeşleri 18 yaşında veya büyük ise bizzat kendisi nüfus cüzdanı ile, 18 yaşından küçük kız veya erkek kardeşlerin sadece nüfus cüzdanları gelecektir. Erkek kardeşleri 18 yaşından büyük ise ve öğrenci değilse yardımdan faydalanamaz.

5. Kirada oturuyor ise kira kontratı fotokopisi.

6. Askerin annesi ve babası boşanmış ise boşanma kararlarının fotokopisi

7. Müracaat ederken askerin annesi ve babası ile 18 yaşından büyük kardeşlerinin bizzat gelmesi gerekmektedir.

Not: Anne, baba ve kardeşlerin herhangi bir kuruluşta çalışmaması ve emekli (SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı)maaşı almaması gerekmektedir. Bilgilerin doğruluğu belediyemiz tarafından ilgili kurumlardan res'en araştırılacaktır.

15 gün

 

 

10

Nikâh işlemleri

1- Nüfus cüzdanı,

2- Nüfus kayıt örneği,

3- Evlenme beyannamesi,

4- Fotoğraf,

5- Sağlık raporu,

6- İzin belgesi.

 

11

İhale işlemleri

2886 ve 4734 sayılı ihale kanunlarına göre yapılacak alımlara ilişkin mevzuatta istenecek belgeler

Yasal süreler dahilinde

 

12

Gelir tahsili işlemleri

İlgili kanunlarında belirtilen süreler içinde gerektiğinde tapu kaydı yapı kullanma izin belgesi ( gerektiğinde) bildirim yada beyanname fotoğraf / kaşe                   ( gerektiğinde ) kimlik bilgileri

2 saat

13

Giderlerin ödenmesi

 

Mahalli idareler harcama belgeleri yönetmeliği ve gerektiğinde merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğinde istenecek belgeler

Nakit durumuna göre en fazla 15 gün

 

14

Ölçü ve ayar işleri

Her yıl şubat ayı sonuna kadar beyanname verme süresi

176  nolu grubun çalışma sırasına göre yılı içinde

15

2. Ve 3. Sınıf gayrisıhhî müesseselerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları

1- Başvuru formu  ( belediyeden )

2- Vergi levhası ( fotokopisi)

3- İmar planında onaylı yerini gösterir harita

4- Yapı kullanma belgesi

5- Oda kayıt belgesi

6-  Kira kontratı

7-  Tapu fotokopisi

8-  Su ve kanalizasyon bağlantısı sözleşmesi

9-   İş akım şeması açıklama raporu

10- İtfaiyeden binaların yangından korunması ( raporu)

11- Şirket ise şirket ana sözleşmesi ( ticaret sicil gazetesi aslı)

12- Şirket ise sorumlu müdür sözleşmesi

13- Şirket ise müdürün nüfus cüzdan fotokopisi

14- Şirket ise imza sirküleri

15- Bayilik sözleşmesi

 

Müracaata müteakip 7 gün inceleme 3 gün ruhsatlandırma toplam 10 gün

 

16

Canlı müzik yayını izin belgesi

Gürültü değerlendirme raporu  (çevre  ve orman bakanlığından yetki almış firmalar tarafından yapılan gürültü değerlendirme raporu)

1 ay

17

 Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ruhsatları ( içkili içkisiz lokantalar, içkili kafeteryalar, otle ve pansiyonlar, internet  ve oyun salonları ve kahvehaneler)

1-      Başvuru formu ( belediyeden)

 

2-      Nüfus cüzdanı sureti( fotoğraflı)

 

3-      İkametgah belgesi

 

4-      3 adet vesikalık fotoğraf

 

5-      Gayrimenkul tapu kaydı

 

6-      Kimlik fotokopisi

 

7-      Kira kontratı

 

8-      Gayrimenkul tapuda mesken ise kat mülkiyeti kanununa tabi ise kat malikleri muvaffakatı

 

9-      Cumhuriyet başsavcılığından sabıka kaydı

 

10-  Vergi mükellefiyeti olup olmadığı ( vergi dairesinden)

 

11-  Bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair sağlık raporu

 

12-  Vukuatlı nüfus kayıt örneği

 

13-  İlgili belediyeden iş yeri yapı kullanım ve numarataj belgeleri

 

Şirketlerde ek olarak

14-  Ticaret sicil gazetesi

 

15-  Ticaret odası sicil kaydı

 

16-  Yönetim kurulu kararı

 

17-  İmza sirküleri

 

18-  Bağlı bulunduğu kolluk kuvvetinden genel güvenlik ve asayiş yönünden uygun görüş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ay

 

18

 

 Mesul müdürlük belgesi

1-      İş yeri sahibinin dilekçesi

 

2-      Mesul müdür olacak kişinin dlekçesi

 

3-      Savcılıktan temiz kağıdı

 

4-      İşyeri ruhsat fotokopisi

 

5-      Nüfus cüzdan fotokopisi

 

6-      İkametgah senedi

 

7-      2 adet fotoğraf

 

8-      Sağlık raporu

 

9-      Noterden mesul müdürlük sözleşmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hafta

19

  Memur hasta sevk kağıdı

1-      Nüfus cüzdanı

 

      2-  Sağlık karnesi

 

 

5 dakika

 

20

 Emlak vergisi beyannamesi    için,

 

Tapu fotokopisi,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

            binalar için

Yapı ruhsatı fotokopisi,

Yapı kullanma izni fotokopisi

Binaların bulunduğu adres (mahalle, sokak,bina,daire veya işyeri numarası),

Beyan sahibinin ikamet ve işyeri adresi, vergi numarası ile belediyemizin gelir servisine başvurulmalıdır.

 

5 dakika

21

 Fakir aylığı yardımı

( 5393 s.k. )

 1-    Nüfus kütük kaydı

 2-    İkametgah belgesi

 3-    Fakirlik belgesi

15 gün

22

İmar durum belgesi

1-         Dilekçe

 

2-         Tapu

 

3-         Çap

 

4-          İmar durumu ücreti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 gün

 

23

 Temel üstü belgesi

 1-Dilekçe

 2-Tapu

 

                   7 gün

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk müracaat yeri: İlgili Hizmet Birimi                                              İkinci müracaat yeri: Başkan Yardımcısı

İsim            : İlgili Birim Müdürü                                                    İsim            : Işıl ONUR

Unvan         :        -                                                                      Unvan         : Başkan Yardımcısı

Adres         : Çeşme Belediyesi                                                    Adres         :  Çeşme Belediyesi

Tel             : 0 232 7126632                                                         Tel             : 0 232 7126608

Faks          : 0 232 7120422                                                         Faks          : 0 232 7120422

E-posta     :        -                                                                       E-posta     :           -

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 


cesme@icisleri.gov.tr
Tel: 0 232 712 68 41 - 0 232 712 27 04 Faks: 0 232 712 66 15